четверг, 2 марта 2017 г.

налоговые льготы НПФ-2017.Недержавний пенсійний фонд
Пільги
для вкладників та учасників
Зміст


2017

 І. Етап здійснення пенсійних внесків до НПФ

1. Пільги для вкладника НПФ - юридичної особи

Перша пільга. Суму пенсійних внесків, сплачених роботодавцем за власний рахунок на недержавне пенсійне забезпечення його працівників, дозволяється відносити на витрати підприємства у повному обсязі.
Вигода. Об’єкт оподатковування юридичної особи зменшиться внаслідок віднесення суми пенсійних внесків, сплачених на користь своїх працівників, на витрати підприємства. Це дає можливість відносної економії на податку на прибуток у розмірі 18% від суми сплачених внесків.
Податковий кодекс
Стаття 1. Визначення понять підпункт 14.1.160
пенсійний внесок - кошти, внесені до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного пенсійного забезпечення чи сплачені до Накопичувального пенсійного фонду загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - Накопичувальний фонд) відповідно до закону. Для цілей оподаткування пенсійний внесок не є єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
Виплати підприємства на користь своїх працівників як внески до недержавних пенсійних фондів відносяться до програм з визначеним внеском.
Положення (стандарт)  бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»
14. Нарахована сума внесків за програмою з визначеним внеском визнається поточним зобов'язанням у періоді, протягом якого працівники виконували роботу…
Положення (стандарт)  бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
1.     Загальні положення:
витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);
..
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам»
Пунктом б) параграфу 51
для програми з визначеним внеском встановлено: якщо працівник надав послуги суб’єктові господарювання протягом періоду, то суб’єктові господарювання слід визнати внески, що підлягають сплаті до програми з визначеним внеском в обмін на цю послугу як витрати, якщо інший МСФЗ не вимагає або не дозволяє включення виплат у собівартість активу.
Отже, виплати, які здійснюють на користь своїх працівників платники податку на прибуток як внески до недержавних пенсійних фондів є витратами такого платника відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності.
Фінансовий результат до оподаткування в бухгалтерському обліку формується шляхом визначення різниці між доходами та витратами підприємства.
Податковий кодекс
Абзац 1 підпункту  134.1.1. статті 134. Об’єкт оподаткування
134.1. Об’єктом оподаткування є:
134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.
…..
При цьому ПКУ визначає кінцевий перелік різниць, на які здійснюється коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування. а саме:
  • Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 ПКУ);
  • Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) (стаття 139 ПКУ);
  • Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 ПКУ).
Отже, норми ПКУ не передбачають коригування фінансового результату до оподаткування шляхом його збільшення на суму витрат роботодавця, понесених на здійснення виплат на користь своїх працівників як внески до недержавних пенсійних фондів.
Таким чином, витрати роботодавця, понесені на здійснення виплат на користь своїх працівників як внески до недержавних пенсійних фондів в повному обсязі враховуються роботодавцем при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Податковий кодекс
Стаття 136. Ставки податку
136.1. Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків.

Друга пільга. Сума пенсійних внесків, сплачених роботодавцем за власний рахунок на недержавне пенсійне забезпечення його працівників, не включається до бази для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Вигода. Внески юридичної особи до НПФ не включаються до фонду оплати праці, тому на них не нараховується обов’язковий єдиний збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Сумарна економія роботодавця складе 22% від суми його внеску до НПФ.
Джерело
Закон України від 08. 07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
Стаття 4. Платники єдиного внеску
1. Платниками єдиного внеску є:
1) роботодавці:
підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;
фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);
фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);
дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;
дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України;
підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб:
військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу;
патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;
осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини;
одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;
інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента), що використовує працю фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем в Україні, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
…..
5. Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.
………..
Стаття 7. База нарахування єдиного внеску
1. Єдиний внесок нараховується:
1) для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону, - на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
ЗУ «Про оплату праці» №108/95-ВР
Стаття 2. Структура заробітної плати
Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» від 13 січня 2004 року N 5
2. Фонд оплати праці
2.1. Фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). До його складу належать:
2.1.1. Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво.
2.1.2. Суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у разі, якщо вони є основною заробітною платою. і т.д.                                             
3. Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці               
3.5. Внески підприємств згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей.

 

2. Пільги для працівників роботодавця-вкладника НПФ

Перша пільга. Сума пенсійних внесків, сплачених роботодавцем за свій рахунок за договором недержавного пенсійного забезпечення його працівника, не включається до бази оподаткування податком з доходів фізичних осіб такої фізичної особи, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої суми зарплати працівника протягом місяця та не є вищою п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків (агентом із сплати цього податку є підприємство).
Для роботодавця це рівноцінно збільшенню рівня оплати праці та стимулювання працівників (зростання економічного ефекту своїх витрат).
Вигода. Сума пенсійних внесків, у вищезазначеному розмірі, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника, тому розмір сплачуваного підприємством від імені працівника податку з доходів фізичних осіб не збільшиться.
Джерело
Податковий кодекс України
Стаття 164. База оподаткування
164.2. До загального (місячного) річного оподатковуваного доходу платника податку включаються:
…….
164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі, за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до  фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою - резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:
в) роботодавцем - резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 відсотків  нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як 2,5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

 

3. Пільги для вкладника НПФ - фізичної особи

Такі пільги реалізуються через механізм податкової знижки, який передбачає право на зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року у сумі понесених витрат, які дозволяється включити до податкової знижки (серед них – внески до НПФ) та як наслідок – повернути сплачений податок з доходів фізичних осіб.
Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, що має реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер), за наслідками звітного року.
Загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата.
Джерело
Податковий кодекс України
166.1.1. Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року;
166.1.2. підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
166.2. Документальне підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки.
166.2.1. До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання);
…..
166.4. Обмеження права на нарахування податкової знижки.
166.4.1. Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті;
166.4.2. загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році,  не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу;
166.4.3. якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
Перша пільга. Сума пенсійних внесків на власну користь і за власний рахунок не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, якщо вона не перевищує граничну суму податкової соціальної пільги у розрахунку за місяць (у 2016 році не більше 1 930 грн. на місяць).
Вигода. За наслідками звітного року після подання декларації та розрахунку (в розрахунках вказується «зарплата до видачі» - «чиста зарплата» отримана протягом року) фізичній особі повертається сума надміру сплаченого нею податку з доходів, нарахованого на суму пенсійних внесків, тобто загальна сума прибуткового податку, яку сплатить фізична особа, зменшується.
Джерело
Податковий кодекс України
Стаття 166. Податкова знижка.
166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки. Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:
166.3.5. суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових  премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки  учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
     а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті169 цього Кодексу (суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень).
Друга пільга. Сума пенсійних внесків вкладника НПФ - фізичної особи на користь члена її сім’ї першого ступеня споріднення не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої фізичної особи, якщо вона не є вищою за 50% граничної суми, визначеної як податкова соціальна пільга у розрахунку за місяць (у 2016 році не більше 965 грн. на місяць).
Вигода. За наслідками звітного року після подання декларації та розрахунків фізичній особі повертається сума надміру сплаченого податку з доходів, нарахованого на суму пенсійних внесків, тобто фактично загальна сума податку з доходів фізичних осіб, яку сплатить фізична особа, зменшиться.
Ця пільга стосується тільки членів сім’ї першого ступеня спорідненості, зазначених у ст.7 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», на користь яких фізична особа здійснює пенсійні внески.
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти.
Джерело
Податковий кодекс України
Стаття 166. Податкова знижка.
166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки. Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:
166.3.5….
б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за  їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї
Стаття 14. Визначення понять.                                                         14.1.263. членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення…
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»
Стаття 7. Учасники та вкладники недержавних пенсійних фондів.
Вкладником фонду може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду.

ІІ. Етап надходження внесків до НПФ і отримання інвестиційного доходу в результаті управління пенсійними активами

Пільги для учасника НПФ

Перша пільга. Кошти, отримані недержавним пенсійним фондом від вкладників у вигляді пенсійних внесків, звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств.
Вигода. НПФ не сплачує податок на прибуток із сум пенсійних внесків, які надходять від вкладників НПФ. Суми пенсійних внесків, зроблених на користь учасника НПФ, в повному обсязі зараховуються на його індивідуальний пенсійний рахунок.
Джерело
Податковий кодекс України
Ст. 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
141.6.2. Звільняються від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а також осіб, які уклали договори страхування ризику настання  інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до зазначеного Закону. 
 Друга пільга. Недержавний пенсійний фонд не є платником податку на прибуток підприємств, а отже - доходи від здійснення операцій з активами НПФ, у тому числі і пасивні доходи (дивіденди, відсотки), звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств.
Вигода. НПФ не сплачує податок на прибуток із сум інвестиційного доходу. Отриманий чистий дохід (валовий дохід за підсумком визначених законом витрат фонду) в повному обсязі розподіляється за індивідуальними пенсійними рахунками учасників НПФ пропорційно сумі пенсійних вкладів.                                                                                                                                                                                   Джерело
Податковий кодекс України
Стаття 133. Платники податку
133.1. Платниками податку – резидентами є:
133.1.1. суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті;

133.4 Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.
133.4.6. До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:
бюджетні установи;
громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
……..

ІІІ. Етап пенсійних виплат учасникам НПФ

НПФ здійснюють виплати пенсії на визначений строк або одноразову пенсійну виплату в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, вказаний учасником.
Податковим агентом, який утримує та перераховує до бюджету податок на доходи фізичних осіб з сум пенсійних виплат учаснику НПФ, є Адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду.
Джерело
Податковий кодекс України
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
170.8.1 …
Податковим агентом платника податку - учасника недержавних пенсійних фондів є адміністратор недержавних пенсійних фондів, який нараховує виплату за договором з недержавним пенсійним фондом.

 

Пільги для учасника НПФ, який уклав договір на виплату пенсії

Перша пільга. Податком з доходів фізичних осіб оподатковується 60% суми виплат пенсії на визначений строк.
Вигода. Звільняється від оподаткування 40% суми виплат пенсії на визначений строк. Інші 60% суми пенсійних виплат оподатковуються за ставкою 18% .
Джерело
Податковий кодекс України
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
170.8.2. Податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу (18%), з:
а) 60 відсотків суми:
….
виплати пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, визначені законодавством
Стаття 167. Ставки податку
167.1. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Друга пільга. Звільняються від оподаткування будь-які види виплат пенсії учаснику НПФ віком старше 70 років або учаснику, який не досяг повноліття.
Вигода. Податок на доходи фізичних осіб не сплачується.
Джерело
Податковий кодекс України
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
170.8.3. Не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) податковим агентом:
а) сума регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя або пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, пенсійних виплат на визначений строк, одноразових пенсійних виплат або довічних пенсій, нарахованих та/або виплачених платнику податкурезидент, який не досяг повноліття або має вік не менше ніж 70 років;

Третя пільга. Звільняються від оподаткування будь-які види виплат пенсії учаснику НПФ, якщо він отримує інвалідність І групи.
Вигода. Податок на доходи фізичних осіб не сплачується.
Джерело
Податковий кодекс України
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
170.8.3. Не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) податковим агентом:
в) сума виплати за договором пенсійного вкладу, виплат з рахунка учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо вкладник, учасник фонду банківського управління, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримала інвалідність І групи;

Четверта пільга. Після введення в дію Накопичувального фонду (впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування) не оподатковується податком з доходів фізичних осіб одноразова виплата учаснику НПФ за рахунок коштів Накопичувального фонду.
Джерело
Податковий кодекс України
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
170.8.3. Не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) податковим агентом:
г) сума одноразової пенсійної виплати учаснику недержавного пенсійного фонду або Накопичувального фонду за рахунок коштів Накопичувального фонду.

П’ята пільга. Звільняються від оподаткування суми одноразових виплат спадкоємцям учасників НПФ (діє нульова ставка оподаткування для членів сім’ї першого ступеня споріднення).
Вигода. Податок на доходи фізичних осіб не сплачується.
Джерело
Податковий кодекс України
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
170.8.3. …
Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті застрахованої особи сплачується вигодонабувачу або спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими цим Кодексом для оподаткування спадщини.
Стаття 170. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.
174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:
174.2.1. за нульовою ставкою:
а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;


Відкритий пенсійний фонд „Соціальний стандарт”
непідприємницьке товариство (неприбуткова організація), що створено та здійснює діяльність на підставі Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ №11, Рішення від 19.10.2004)
Мета створення Фондузабезпечення додаткових пенсій учасникам Фонду шляхом залучення грошових коштів вкладників, накопичення їх та примноження завдяки професійному управлінню активами
Вкладники Фонду – юридичні та фізичні особи
ПРИНЦИПИ діяльності недержавного Відкритого пенсійного фонду «Соціальний стандарт» відповідають всім потрібним вимогам щодо надійності, прозорості, довготривалості існування цієї фінансової установи
СКОРИСТАЙТЕСЯ досвідом роботи Фонду, ПРИЄДНУЙТЕСЯ до Фонду!
ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ у недержавному Відкритому пенсійному фонді «Соціальний стандарт», алгоритм взаємодії та гнучкість застосування пенсійних схем для Вас ЗАПРОШУЄМО обговорити з спеціалістами Департаменту пенсійних фондів компанії з управління активами ПрАТ “КІНТО” або адміністратора ТОВ “АЦПО”
Телефонуйте: +(38044) 246  7350, 537 6657
Пишіть на ел. адреси: pf.kinto@kinto.com та info@acpo.com.ua

Отправить комментарий